vimeo: 

VOORAL CAFES KRIJGEN MINDER STEUN DAN BIJ EERSTE LOCKDOWN

Behalve op enkele federale maatregelen zullen de restaurants en cafés voor de komende periode ook opnieuw kunnen rekenen op steun van de Vlaamse overheid om de verplichte sluiting te kunnen overleven. Gemiddeld zullen cafés 1.200 euro per maand steun krijgen van de Vlaamse regering. Voor restaurants gaat het om 4.000 euro per maand. Vooral cafés zullen het dus met minder moeten stellen dan tijdens de eerste lockdown.

Bij de aankondiging van de verplichte sluiting vrijdagavond maakte de overheid meteen duidelijk dat ze ondernemers niet in de kou zou laten staan en zou komen met een fors steunpakket. ‘Het wordt niet eenvoudig voor de horeca. Maar we gaan niemand loslaten’ werd gesteld. Niet alleen vanuit de Federale Overheid, maar ook vanuit de Vlaamse Overheid werd meteen de geldbuidel getrokken. Alleen blijkt uit berekeningen dat die steun opnieuw niet het beoogde effect zal bereiken. 

 

TE GENERIEKE STEUN TIJDENS EERSTE LOCKDOWN

Tijdens de eerste lockdown konden ondernemers in horeca een corona-hinderpremie aanvragen. Die bedroeg voor de periode tot en met 5 april 4000 euro. De premie dekte ongeveer een periode van een maand. Vanaf 6 april tot het einde van de coronamaatregelen gold dat alle ondernemingen en zelfstandigen die tot en met 5 april de corona-hinderpremie hebben gekregen, automatisch 160 euro kregen per verplichte sluitingsdag die samenviel met een normale openingsdag, zoals die van toepassing was vóór de lockdown van 14 maart 2020. Dat systeem was te generiek. Het gaf onverantwoord veel steun aan kleine ondernemingen en onverantwoord weinig aan grote ondernemingen.

Uit berekeningen van Foodservice Alliance blijkt dat het steunpakket vanuit de Vlaamse Overheid wat nu op tafel ligt inderdaad meer wordt verdeeld, maar dat opnieuw vooral cafés sterk benadeeld zullen worden. Ook voor restaurants kan niet gesproken worden over voldoende middelen om een bedrijf overeind te houden. Ondernemers die willen blijven bestaan, zullen dus opnieuw hun spaarcenten aanspreken. Voor wie dat niet meer kan, dreigt het faillissement.

 

VLAAMSE TUSSENKOMST IN VASTE KOSTEN

De overheid wil met het Vlaams beschermingsmechanisme tussenkomen in de ‘vaste kosten’ van een onderneming. Die heeft ze geraam op 15% van de omzet. Tweederde daarvan (of 10% van de omzet) wil ze compenseren. Maar die redenering klopt niet zegt Gert Laurijssen van Foodservice Alliance. ‘Sinds een aantal jaren zitten vaste lasten voor ondernemers in een sterk stijgende lijn (oa. door toename energiefactuur, pestbelastingen op drijfkracht, duurder wordende tarieven voor afvoer van afval, etc…). Aangezien ondernemers die stijgende kosten niet allemaal hebben doorgerekend aan de klant, is het aandeel van vaste kosten voor de meeste ondernemers intussen gestegen naar meer dan 20% van hun omzet.’

 

EXTRA KOSTEN VOOR VIRUSPREVENTIE

Daarenboven hebben veel ondernemers dit jaar extra fors moeten investeren om tegemoet te komen aan de hygiëne & veiligheidsvereisten op vlak van viruspreventie. Mondmaskers, handschoenen, plexischermen, ontsmettings- en schoonmaakproducten, extra personeelskosten voor frequenter onderhoud en tafelontsmetting, ... Al deze zaken kwamen bovenop de bestaande operationele kosten van een restaurant. Uit eerder onderzoek van Foodservice Alliance (rapport van 20/5/2020) bleek dat dit voor restaurants neerkwam op een extra kost van zo’n 140 Euro per dag. Voor een gemiddeld restaurant dus al meer dan 2.500 Euro per maand.

 

EXTRA INVESTERINGEN OM ZELFDE AANTAL GASTEN TE ONTVANGEN 

Door de verplichte afstandsregels konden bij de heropening van de horeca in juni van dit jaar zaken plots minder gasten kwijt. Ondernemers zijn creatief aan de gang moeten gaan en hebben extra geïnvesteerd in overdekte en verwarmde terrassen om nog evenveel gasten te kunnen ontvangen. Het was de enige manier om het verlies van de eerste lockdown zo snel mogelijk te kunnen terugverdienen. Maar de afschrijving van die extra investeringen hebben de vaste kosten van ondernemingen dus ook hiermee de hoogte in geduwd, wat maakt dat een compensatie van 10% op de omzet ver ontoereikend blijft om een onderneming in horeca vandaag gezond te houden. 

 

GEMIDDELD 4.000 EURO VOOR RESTAURANTS, 1.200 EURO VOOR CAFES

In Vlaanderen zijn er vandaag zo’n 9.500 restaurants die samen 4,7 mia Euro omzet hebben gerealiseerd in 2019. Dat betekent dat een restaurant gemiddeld zo’n 500.000 Euro omzet per jaar of zo’n 40.000 Euro omzet per maand maakte. Als de Vlaamse Overheid tussenkomt met 10% daarvan, dan wil dat zeggen dat opnieuw over hetzelfde steunbedrag van gemiddeld 4.000 Euro wordt gesproken als tijdens de eerste lockdown.  

Voor de 9.200 Vlaamse cafés trekt de Vlaamse Overheid beduidend minder geld uit. Die realiseerden samen 1,38 mia Euro omzet in 2019 of gemiddeld zo’n 150.000 Euro omzet op jaarbasis. 10% tussenkomst op een maandomzet van 12.000 Euro, betekent een steunbedrag van gemiddeld amper 1.200 Euro per zaak. 

 

CAFES MET MEER VASTE KOSTEN

De redenering dat de Vlaamse Overheid wil tussenkomen voor tweederde van de vaste kosten om bedrijven overeind te houden klinkt erg ongeloofwaardig voor cafés. De 10% van de omzet staat in schril contrast met hun werkelijke vaste kosten die veel hoger liggen. Cafés werken verhoudingsgewijs minder met personeel en realiseren gemiddeld minder omzet dan restaurants. Hierdoor wegen huur, energiekosten en afschrijvingen veel zwaarder door op de totale omzet. Gemiddeld kunnen die kosten oplopen tot meer dan 35% van hun omzet. Dat de overheid geen onderscheid maakt tussen cafés en restaurants is vanuit die optiek ondoordacht.

 

KRITIEK OP HORECAFEDERATIE

Caféuitbaters zijn misnoegd over hun horecafederatie die volgens hen veel te vaak praat naar de mond van bekende TV chefs en veel te weinig rekeninghoudt met kleine cafés. Het zijn opnieuw de cafés die hier vergeten worden. En dat is niet de eerste keer. Ook naar aanleiding van de tijdelijke BTW verlaging bleven cafés in de kou staan. De verlaging van 21% naar 6% BTW geldt immers niet voor de verkoop op alcoholische dranken, terwijl cafés het vooral daar van moeten hebben. 

 

STEUN VOOR BRUSSEL EN WALLONIE 

Terwijl de Vlaamse Overheid vrijdagavond al een extra steunpakket voor ondernemers beloofde, bleef het stil bij de Brusselse en de Waalse Overheid. Daar was in eerste instantie te horen dat er bovenop de Federale steun geen extra middelen naar horeca zou gaan. Intussen zijn er steeds meer onbevestigde geruchten dat er ook hier een eenmalig steunbedrag van 3.000 Euro zou worden toegekend aan ondernemers. Opnieuw dus een generiek bedrag voor alle ondernemingen. 

 

FEDERALE STEUN

Naast steun vanuit de Gewesten is het de Federale Overheid die uitpakt met stevige steunmaatregelen. Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die verplicht de deuren moeten sluiten wordt verdubbeld. Een zelfstandig ondernemer zonder kinderlast krijgt zo 2.583 euro per maand steun, iemand met kinderen ten laste krijgt 3.226 euro per maand. Voor zelfstandigen van wie de zaak niet moet sluiten, maar die wel serieus verlies lijdt, wordt het ‘enkele’ overbruggingsrecht verlengd.

De verdubbeling van het overbruggingsrecht is zonder meer een sterk signaal. Tijdens de eerste lockdown hebben veel zelfstandigen de eigen reserves aan moeten spreken om privé rond te kunnen komen én tegelijkertijd om doorlopende vaste kosten te betalen die hun zaak in leven moest houden. Die reserves zijn intussen volledig verdampt. Nu dezelfde situatie zich voordoet en er opnieuw niet echt sprake is van een volledige tussenkomst van doorlopende vaste kosten, lijkt zelfs dat dubbele overbruggingsrecht onvoldoende te worden.

Naast het dubbele overbruggingsrecht belooft de federale overheid dat ze de tijdelijke vrijstelling van RSZ omzet in een tijdelijke kwijtscheling van RSZ bijdragen. Dat zou betekenen dat horecazaken de sociale bijdragen voor hun personeel niet meer zullen moeten betalen. Ondernemers die deze bedragen intussen wel al zouden hebben afgedragen, krijgen deze terugbetaald. De federale overheid ziet dit vandaag als een van de sterkste steunpilaren voor horeca. Echter is deze maatregel voor cafés opnieuw minder relevant, aangezien hier beduidend minder vast personeel in dienst is. 

Voor cafés wordt het extra lastig om deze donkere periode door te komen…

TAGS

0 Comments